Tờ trình 06: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu