Tờ trình 05/2022/TTr – ĐHĐCĐTN về Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022