Tờ trình 03/2022/TTr – ĐHĐCĐTN về ngân sách đầu tư cho năm 2022