Công bố thông tin Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020