Thông báo mời họp trực tuyến ĐHĐCĐ bất thường 2021