Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM về Ngày giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết