Thông báo chào bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ, nhân viên Công ty GILIMEX