Quyết định số 28/2021/QĐ-HĐQT về việc ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung