Phụ lục 9 – Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4-2019 đính kèm Bản cáo bạch