Phụ lục 8 – Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2018 đính kèm Bản cáo bạch