Phụ lục 7 – Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2017 đính kèm Bản cáo bạch