Phụ lục 4 – Nghị quyết HĐQT Thông qua hồ sơ chào bán đính kèm Bản cáo bạch