Phụ lục 3 – Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019 đính kèm Bản cáo bạch