Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐCĐ/GIL về việc thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thêm vào công ty con, công ty liên kết