Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐCĐ/GIL về việc triển khai thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Mỹ Khang