Nghị quyết số 50/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư được sửa đổi, bổ sung trình tại ĐHĐCĐ bất thường 2021