Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT về việc triển khai góp vốn thành lập Công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền