Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐQT về việc ban hành Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty đã sửa đổi