Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường 2019