Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh Tờ trình 01/2020/TTr-ĐHĐCĐ bất thường sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty