Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020