Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT về việc triển khai góp vốn vào Công ty Cổ phần KCN Gilimex Vĩnh Long