Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty GILIMEX