Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020