Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt