Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT về việc phê duyệt công bố thông tin cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021