Nghị quyết số 23/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt BCTC quý 3-2018