Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT về việc tăng thêm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn