Nghị quyết số 22/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty