Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty