Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021