Nghị quyết số 20/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt BCTC riêng quý 2.2018