Nghị quyết số 19/2022/NQ – HĐQT về việc chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022