Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu quỹ