Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Ichiban Star