Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐQT về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020