Nghị quyết số 16/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ