Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan