Nghị quyết số 15/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị công ty GILIMEX về việc thu hồi cổ phiếu ESOP 2015 do nhân viên nghỉ việc