Nghị quyết số 14/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về việc thanh toán cổ tức đợt 1.2017 bằng tiền