Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty