Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT về việc phê duyệt ký hợp đồng gia công với Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn