Nghị quyết số 12/2020/NQ- HĐQT về việc phê duyệt BCTC riêng Quý 1-2020