Nghị quyết số 12/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty