Nghị quyết số 11/2017/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt chọn Công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2017