Nghị quyết số 11/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015