Nghị quyết Số 10/2022/NQ-HĐQT Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022