Nghị quyết số 10/2020/NQ- HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu