Nghị quyết số 10/2017/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2016