Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020